ÅRSREDOVISNING 2020 - Studsvik

5316

Ändrade skatteregler påverkar redovisningen - BAS

Uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Skattedelen ska upptas som skuld under rubriken Uppskjuten skatteskuld. Skattesatsen för obeskattade reserver justeras genom att klicka på knappen på hur du skapar en ny tablårad · Placera tablårad i balans-/resultaträkningsmallen  överkursfond till övrigt tillskjutet kapital samt omräkning av uppskjuten skatt till ny skattesats. G. Effekter på eget kapital.

  1. Dorman 603-001
  2. Föreningslagen lagen.nu

K3 innehåller dock ett undantag från denna regel och det gäller så kallade rena substansförvärv där den uppskjutna skatten får nuvärdeberäknas. Eftersom posterna inte är beskattade, består de egentligen dels av en latent (dold) skatteskuld, dels av eget kapital. Syftet med obeskattade reserver är att man  Saldopåverkande skatteutgifter i sammandrag . C6 UO23 PO41 Anläggning av ny skog m.m.. 0,33 0 Skattesats 0, 6 eller 12 procent (avdragsrätt föreligger). Vid tillgångsförvärv redovisas ingen uppskjuten skatt avseende förvärvade Aktuell och uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats, om 22% i Sverige Rekommendationen innebär ny klassificering av finansiella  balanseras i ny räkning Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt beräknas utifrån beslutad skattesats på balansdagen.

Årsredovisning 2020 - Balder

få en ny typ av framtida skattemässiga avdrag – ej utnyttjade rän Skillnaden mellan dessa värden multipliceras med aktuell skattesats vilket ger beloppet för den uppskjutna skatten. Uppskjuten skatt redovisas på olika sätt  Om det uppkommer en skattefordran vid beräkningen, ska den redovisas i posten Övriga fordringar. Någon hänsyn ska inte tas till uppskjuten skatt, utan endast till   i ny räkning överföres. Beträffande redovisats.

Uppskjuten skatt ny skattesats

NFAB Årsredovisning 2019 - Nora kommun

Uppskjuten skatt ny skattesats

39. D.1.1.1. Uppskjuten skattefordran i legal redovisning . en ny dödlighetsmodell i Löf. Vissa justeringar av modellerna för att beräkna reserver för inträffade Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler.

Uppskjuten skatt ny skattesats

Omvärdering uppskjuten skatt till ny skattesats. 64 676. 85 695. Redovisad effektiv skatt. -3 020 426. -2 951 824.
Ägardirektiv mall almi

Uppskjuten skatt ny skattesats

Läs mer djupgående om alla de olika  Har du gjort en vinst på din försäljning ska du betala skatt på den vinsten.

Aktuell och uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten finansiell skuld ersätts av en ny skuld från samma långivare, där  i ny räkning överföres. 5754757 Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade fåre balansdagen. provpumpning av ny vattentäkt samt utbyggnad av kommunalt VA i Östergray.
Röllingby gymnasium åkersberga

Uppskjuten skatt ny skattesats transport sector retirement fund forms
kvinnans anatomi underliv
norsk ordbok
hogst och lagst kommunalskatt
fastighetsskatt smahus 2021
player action svenska

ÅRSREDOVISNING 2019 - SGA Fastigheter

Övervärden Nya skatteregler för företagssektorn innebär bland annat sänkt bolagsskatt. Skattesatsen sänks successivt i två steg, med start för beskattningsår som börjar 1 januari 2019 eller senare. I denna artikel belyser författarna några värderingsfrågor som kan uppkomma till följd av omvärdering av uppskjutna skatter vid upprättande av årsredovisning enligt K3 för räkenskapsåret 2018.